Riešením projektu je monitoring a výskum väzby bioprodukcie a životného prostredia na územiach vinárskych oblastí Moravy a Slovenska ako aj porovnanie výsledkov so skúsenosťami a výsledkami z okolitých krajín Európy pri spoločných česko-slovenských konferenciách. Výstupy projektu - štúdie - by mali byť podkladom pre orgány ochrany prírody a poľnohospodárstva, pri plánovaní ochrany prírody a implementácie integrovanej poľnohospodárskej produkcie na ďalších územiach oboch krajín. Riešiteľmi projektu sú Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína (hlavný partner, Morava) a IPROVIN Slovakia - integrovaná produkcia hrozna a vína.

Názov projektu: VINOENVI - ekologické vinohradníctvo a biodiverzita
Číslo projektu: MVRR-2008-15087/56275-1
Začiatok projektu: 13.01. 2009

Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Cieľ projektu: Vytváranie podmienok pre regeneráciu a zachovanie kvalitného prírodného dedičstva prihraničného regiónu s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, kultúrnej krajiny a neopakovateľných špecifických daností, ktorými je v tomto prípade kultúrna vinohradnícka krajina.

 Konferencia
VINOENVI 2009


Tretí ročník medzinárodnej vinohradnicko-vinárskej konferencie, zameranej na ekologické vinohradníctvo a výrobu biovína VINOENVI 2009 "Pôda a kvalita vína" sa konal v dňoch 10. a 11. septembra 2009 od 9.00 hod v priestoroch zámku Mikulov v Mikulove.

Projekt

Projekt VINOENVI je realizovaný vo vinohradoch na územiach Moravy a Slovenska. Všetky výstupy z tohto projektu budú prezentované na konferencii. Pravidelne budú usporiadané terénne cvičenia za účelom predstavenia praktických skúseností získaných pri realizácii projektu VINOENVI.. Všetky údaje týkajúce sa projektu VínoEnvi nájdete na stránkach: http://www.vinoenvi.cz/

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013