Rieenm projektu je monitoring a vskum vzby bioprodukcie a ivotnho prostredia na zemiach vinrskych oblast Moravy a Slovenska ako aj porovnanie vsledkov so sksenos?ami avsledkami z okolitch krajn Eurpy pri spolo?nch ?esko-slovenskch konferencich. Vstupy projektu - tdie - by mali by? podkladom pre orgny ochrany prrody apo?nohospodrstva, pri plnovan ochrany prrody a implementcie integrovanej po?nohospodrskej produkcie na ?alch zemiach oboch krajn. Rieite?mi projektu s Zvz integrovanej produkcie hrozna a vna (hlavn partner, Morava) a IPROVIN Slovakia - integrovan produkcia hrozna a vna.

Nzov projektu: VINOENVI - ekologick vinohradnctvo a biodiverzita
?slo projektu: MVRR-2008-15087/56275-1
Za?iatok projektu: 13.01. 2009

Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Cie? projektu: Vytvranie podmienok pre regenerciu azachovanie kvalitnho prrodnho dedi?stva prihrani?nho reginu soh?adom na jedine?nos? jeho prrodnho prostredia, kultrnej krajiny aneopakovate?nch pecifickch danost, ktormi je vtomto prpade kultrna vinohradncka krajina.Konferencia
VINOENVI 2009


Tret ro?nk medzinrodnej vinohradnicko-vinrskej konferencie, zameranej na ekologick vinohradnctvo a vrobu biovna VINOENVI 2009 "Pda a kvalita vna" sa konal v d?och 10. a 11. septembra 2009 od 9.00 hod v priestoroch zmku Mikulov v Mikulove.

Projekt

Projekt VINOENVI je realizovan vo vinohradoch na zemiach Moravy a Slovenska. Vetky vstupy z tohto projektu bud prezentovan na konferencii. Pravidelne bud usporiadan ternne cvi?enia za ?elom predstavenia praktickch sksenost zskanch pri realizcii projektu VINOENVI.. Vetky daje tkajce sa projektu VnoEnvi njdete na strnkach: http://www.vinoenvi.cz/

Tento projekt je spolufinancovan Eurpskou niou z prostriedkov opera?nho programu Cezhrani?n spoluprca SR-?R 2007-2013