Pozvnka na SEMINR Zvzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia:

Alternatvne technolgie vochrane vinohradov proti chorobm akodcom.
Praktick sksenosti saplikciou prpravkov.

Termn: 10-11. 03.2010
Za?iatok: 9.00 hod. - Prezentcia

Miesto: pivnica SojakProgram: organiztor si vyhradzuje prvo na prpadn zmeny vprograme

Prv de? 10.03.2010

10:00 ?ubomra Kakalkov Zahjenie seminra

Oboznmenie ?astnkov saktivitami projektu VnoEnvi realizovanmi na Slovensku

11:00 Milan Hluch: Oboznmenie ?astnkov saktivitami projektu VnoEnvi realizovanmi na Morave

12:00 Ob?erstvenie

13:00 Zoltn Tamek: Vber lokalt na pokusy vSR aprv sksenosti spoluprce na pokusov s pestovate?mi

14:00 Diskusia

15:00 Zver prvej ?asti seminra

Druh de? 11.03.2009
Prezentcia vsledkov zprojektu VnoEnvi

09:00 Zoltn Tamaek: Otvorenie seminra

09:15 ?ubomra Kakalkov: Alternatvna ochrana proti ivo?nym kodcom

10:15 Zoltn Tamaek: Alternatvna ochrana proti hubovm chorobm

11:15 Milan Hluch: Praktick sksenosti saplikciou alternatvnych prpravkov na Morave

12:15 Ob?erstvenie

13:15 M. Hluch Systm preventvnych opatren - hubov choroby
(biolgia, antagonisti, prpravky, systm ochrany)

14:15 Diskusia azver seminr

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN EURPSKYM FONDOM REGIONLNEHO ROZVOJA