Pozvnka na SEMINR Zvzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia

Pouvanie alternatvnych technolgii vo vinohradnctve
-investcia do Vaej budcnosti, ktor sa bude kona? d?a: 27.11.2009 o9.00 hodine v Hlohovci.

Termn: 27.11.2009
Za?iatok: 9.00 hod. Prezentcia
Miesto: pivnica Sojak

Program: organiztor si vyhradzuje prvo na prpadn zmeny v programe

10.00 Zoltn Tamaek: Zahjenie seminra

Vytvranie podmienok k nvratu biodiverzity do po?nohospodrskej krajiny

10.15 Zoltn Tamaek: Alternatvna ochrana proti kodcom, prezentcia vsledkov zprojektu VinoEnvi

11.15 ?ubomra Kakalkov: Alternatvna ochrana proti hubovm chorobm, prezentcia vsledkov zprojektu VinoEnvi

12.15 Ukon?enie teoretickej ?asti seminra, premiestnenie ?astnkov seminra do vinohradov

12.30 Praktick ukky vinohradnckej techniky pri prci vo vinohrade v systme IP (Ostratick, upa)

14.30 Diskusia vo vinohradoch

15.00 Ob?erstvenie v pivnici Sojak

15.30 Prevoz ?astnkov konferencie na demontra?n pokusy vlokalite Senec neskor zber , ukky rody po oetren alternatvnymi prpravkami

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN EURPSKYM FONDOM REGIONLNEHO ROZVOJA