Ob?ianske zdruenie Iprovin SLOVAKIA si Vs dovo?uje pozva? na prezentciu projektu

VinoEnvi ekologick vinohradnctvo abiodiverzita

a zrove? na I. ro?nk

VSTAVY ADEGUSTCIE VN Z INTEGROVANEJ PRODUKCIE

ktor sa bude kona? 8. augusta 2009 vSokolovciach pri Pie?anoch o9.00 hod.

Cie?om prezentcie projektu VinoEnvi ekologick vinohradnctvo a biodiverzita je oboznmi? pestovate?ov vini?a o rieen projektu a prezentova? prv vsledky za rok 2009.

Zrove? sa uskuto?n I. ro?nk Vstavy adegustcie vn zIP, ktor prina monos? a priestor na prezentciu vrobcom, producentom i pestovate?om hrozna a vna z Integrovanej produkcie z celho Slovenska, ale hlavne ?lenom IPROVIN Slovakia, aby zvidite?nili slovensk vna vyroben z IP hrozna,

a aby tieto boli predstaven irokej verejnosti, milovnkom slovenskch vn....

Organiza?n vbor:

Prezident: Ing. Jozef Tth
Predseda hodnotiacej komisii:
Ing. Ondrej Korps
Odborn garant: Ing. Miroslav Petrech
?lenovia: Ladislav Hinzellr , T. Melecsky.

Program :

9.00 - 9.30 Prezentcia

9.30 9.45 Otvorenie

9.45 10.00 Prhovor zstupcu PPA

10.00 11.00 Informcia oprojekte VnoEnvi a vsledkov za rok 2009

Ing. Kakalkov Lubomra PhD.

11.00 -12.00 Ochrana vini?a alternatvnymi prpravkami proti oba?ova?om

Ing. Zoltn Tamek

12.00 12.20 tatt Vstavy a Galria vn z IP Ing. Jozef Tth

12.20 Diskusia

Schvlenie tattu VVaG z IP

12.40 Degustcia

Organiza?n pokyny :

Vyplnen prihlky prosme zasla? najneskr do 15.jla 2009 na adresu:

IProvin
Rba? ?. 23
941 36

Informcie:

na tel.:035/64 07740,
mobil:0917446179,
Fax: 035/64 99 167

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vstava adegustcia vn zIP sa bude kona? 8.augusta 2009 vSokolovciach pri Pie?anoch o 9.00 hod.

REGISTRCIA (doc)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN EURPSKYM FONDOM REGIONLNEHO ROZVOJA