VINOENVI 2010 MIKULOV

"Biovinice v nro?nm roce 2010"

Program mezinrodn konference:

4.11.2010 (?tvrtek)

9:00 Oficiln zahjen

9:10 Prof. RNDr. Z. Lat?vka, CSc., MZLU Brno
Vznam biodiverzity

Ing. M. Hluch, PhD., Svaz EKOVN o.s. Brno
Monitoring biodiverzity t? typ? (konven?n, integrovan, ekologick) JM vinic 2008 2010

Ing. S. Lvon?k, SRS Brno
Vsledky monitoringu vych rostlin jihomoravskch vinic

Ing. Vclav K?ivan, ?SOP Jihlava
Vsledky monitoringu st?evlkovitch JM vinic

Ing. M. Hluch, PhD., Svaz EKOVN o.s., Brno
Vsledky monitoringu dennch motl? JM vinic

11:00 P?estvka

11:15 RNDr. V. Pil, CSc., stav p?dn biologie BC AV CR, ?. Bud?jovice

Vsledky monitoringu al JM vinic

RNDr. J. Star, CSc., stav p?dn biologie BC AV CR, ?. Bud?jovice
Vsledky monitoringu p?dnch rozto?? JM vinic

RNDr. K. Tajovsk, CSc., stav p?dn biologie BC AV CR, ?. Bud?jovice
Vsledky monitoringu mnohonoek, stonoek a suchozemskch stejnonoc? JM vinic

RNDr. J. Matuka, Bc. J. Mikln, Sprva CHKO Plava, Mikulov
Vinohradnictv a ochrana p?rody na zem CHKO Plava

12:35 Ob?d

14:00 Prof. Dr. R. Kauer, Univerzita Geisenheim

Monitoring biodiverzity t? typ? vinic v Porn (konven?n, ekologick, biodynamick)

15:00 R. Dejeas, Ecovin, BRD
Svaz ekologickch vina?? Ecovin - struktura, aktivity etc.

15:45 Ing. F. Weninger, Balf, Ma?arsko, Rakousko
Biodynamick vinohradnictv - vinice, sklep a marketing

16:45 ukon?en odborn ?sti programu 1. dne

19:00 Zahjen spole?enskho ve?era

5.11.2010 (ptek)

8:00 Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria, Vde?
Vsledky pokus? s r?znmi typy ozelen?n vinic - Projekt ECOWIN

9:00 Ing. M. Hluch, PhD., Ing. M. Broklov, Svaz Ekovn o.s., Brno
Vsledky realizace projektu VINOENVI a ECOWIN v jihomoravskch vinicch 2009 2010

9:45 Ing. L. Kakalkov, CSc., Iprovin Slovakia, Rba?
Polyfenoly a lipidick ltky obsaen vhroznech

10:30 Ing. Z. Tamaek, Iprovin Slovakia, Rba?
Vsledky realizace projektu VINOENVI ve slovenskch vinicch 2009 2010

10:45 P?estvka

11:00 Ing. E. Kuehrer, Ing. M. Hluch, PhD., WBS Krems/Donau, Svaz Ekovn o.s. Brno
Systm ochrany jihomoravskch a dolnorakouskch bio a IP vinic v roce 2010, analza a srovnn vsledk? ochrany p?ed hlavnmi houbovmi chorobami

12:00 Ing. E. Kuehrer, WBS Krems/Donau
Vsledky studie p??in fyziologick poruchy "vadnut t?apin odr?dy Zweigelt"

12:45 Ing. Petr Ackermann CSc, Ekovn o.s., Brno
Hlavn abionzy rvy vinn

13:15 Ukon?en konference, ob?d

Pozvnka

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN EURPSKYM FONDOM REGIONLNEHO ROZVOJA