Vini? sa po stáro?ia pestuje v tradi?ných vinohradníckych „tratiach“. Ideálne sú na juh oto?ené, mierne sklonené svahy, kde hrozno optimálne dozrieva a netrpí mrazom. Stanoviš?u musí zodpoveda? aj vhodne zvolená odroda.

V Systéme IP má významné miesto starostlivos? o pôdu. Základnou požiadavkou je zazelenanie medziradov viníc druhovo bohatou bylinnou vegetáciou. Kosený ?i mul?ovaný bylinný pokryv má nieko?ko funkcií:
-chráni pôdu na svahoch pred vodnou eróziou
-zvyšuje obsah humusu v pôde
-výrazne prispieva k biologickej aktivite pôdy a tým zlepšuje fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy
-je zdrojom živín, takže minimalizuje potrebu použitia priemyselných hnojív
-umož?uje výskytu stovkám druhov hmyzu
-zvyšuje druhovú diverziu, a tým aj ekologickú stabilitu vinice.

V systéme IP je celoplošná aplikácia akéhoko?vek herbicídu striktne zakázaná.