Nzov projektu: Ochrana prrodnch zdrojov achrnench oblast vblzkosti Dunaja zavedenm ekologickho pestovania vini?a

Akronym: ISTERVIN

?slo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0294
Za?iatok projektu: 01. 09. 2012

Doba trvania projektu: 24 mesiacov (do 31. 08. 2014)

Projekt m stanovench nieko?ko cie?ov:

Zkladnm cie?om projektu je rozvoj znalost a realizcia novej stratgie starostlivosti o prrodn prostredie, pre udrate?n a multifunk?n rozvoj vinohradnctva zaloenho na raste ekologickho hospodrenia, hlavne v oblastiach s bohatou prrodnou hodnotou.

pecifick ciele

  1. Vypracovanie a aplikcia osved?ench ekologickch modelov ochrany vini?a zavedenm alternatvnych postupov nahradzujcich chemick ochranu rastln.
  2. Zlepenie biodiverzity, znenie erzie a zvenie kvality pdy pomocou druhovo rozmanitho regionlne prirodzenho zazelenania vinohradov.
  3. Zapojenie siete meteostanc do systmu zbierania dt a dajov pre signalizciu chorb za ?elom cielenej aplikcie alternatvnych prpravkov.
  4. Racionlne vyuvanie ivn na zklade pdnych a listovch analz vo vinohradoch.
  5. Environmentlna vchova a osveta realizovan prostrednctvom praktickho vzdelvania, zvyovania povedomia a renia informci o inovatvnych systmoch ochrany ivotnho prostredia.
  6. Zaloenie a sprevdzkovanie informa?nho centra.
  7. Publicita projektu.

Na rieen cie?ov projektu sa podie?aj traja partneri - dvaja zo Slovenskej republiky, jeden zMa?arskej republiky:

Vedci partner:

IPROVIN Slovakia

Rba? 23

941 36 Rba?

Slovensk republika

www.iprovin.sk

Projektov partner 1 cezhrani?n partner:

Nyugat-magyarorszgi Egyetem Mez?gazdasg-s ?lelmiszertudomnyi Kar - NYME MK

Lucsony u. 2, 9200 Mosonmagyarvr

Ma?arsk republika

http://www.mtk.nyme.hu/szti

Projektov partner 2:

Slovensk po?nohospodrska univerzita vNitre

Trieda A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Slovensk republika

www.uniag.sk

Projekt je realizovan v rmci opera?nho programu Program cezhrani?nej spoluprce Ma?arsk republika Slovensk republika 2007-2013.

Projekt je spolufinancovan zprostriedkov Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja.