Vážený ?lenovia IProvinu!

1./ V rámci Agroenvimentálneho programu a "Rozvoja vidieka 2007- 2013" MP SR a Agroinštitut Nitra-Košice organizuje školenia pod zna?kou Agroenviroment školenia pre IP, kde obdržíte certifikát, osved?enie o absolvovania tohto školenia, ?o je potrebné do 5 dní odovzda? na PPA. Toto je nutné, lebo na základe toho Vám budú vyplatené dotácie na IP.
Bližšie info: AI Nitra, Košice, PPA.
/Termín školenia: 14.-15.decembra 2009/

2./ Predsedníctvo OZ Vám k blížiacim Viano?ným sviatkom  všetko Dobrého, Rodinného pokoja a... hlavne zdravia.

Praje vedenie IProvinu!

3./ Tým, ktorí nestihli tento rok certifikácie urobit na Agroenviroment, potrebné k doloženiu potrebám IP na PPA k vyplateniu dotácie IP..., že na za?iatku roka 2010 Agroinštitút organizuje ?alšie školenia  v Agroenviromente. Treba sledova? aktuality na webe Agroinštitútu,ked bude uverejnený termín školenia /je to bezplatné + cenné informácie/!

Hinzellér L. - tajomník OZ