II. ročník súťažnej prehliadky a výstavy vín z Integrovanej produkcie v Sokolovciach pri Piešťanoch.

Už druhý rok usporiada Občianske združenie IPROVIN Slovakia „Súťažnú prehliadku, výstavu a degustáciu vín z Integrovanej produkcie“ pre výrobcom a pestovateľom hrozna a vína v rámci projektu VINO ENVI cezhraničnej spolupráce ČR a SR. V Sokolovciach krásnom historickom pivničnom prostredí viac ako tridsať výrobcov vína ,104 vzoriek prezentovalo z Integrovanej produkcie celého Slovenska. Vína obsahujúce menej reziduí /ošetrené vinohrady v IP sú niektoré chemické postreky obmedzené, alebo vylúčené z ochrany/ v 7 kategóriách hodnotili degustátory. Výbornú kvalitu „dobrého slovenského vína“ z IP ohodnotili aj odborníci, keď udelili  2 označenie „šampión“ prehliadky a 10 zlatých medailí...

Vyrobiť dobré víno a obstáť konkurencii na trhu je veľkou výzvou pre každého vinára. Dnes na vinnom trhu dostať širokú ponuku, kvalitných tuzemských aj zahraničných vín. Konzument má možnosť rozhodovať, ktorému dá prednosť. Pridá sa  módnemu trendu , alebo zostáva pri tradíciách a volí si dobré slovenské víno...ale aj tu je široká paleta ponuky. Možno ochutnať klasické ,teroáre a posledných rokoch sa stretávame z Integrovanej produkcie ,alebo novšie menšom množstve slovenské bio /eko/ vína.

OZ IPROVIN Slovakia preto zobral pod krídla a dáva možnosť prezentácii vinám z Integrovanej produkcie. Chce s tým prispieť snahe výrobcom a producentom IP hrozna a vína – dostať sa bližšie širokej verejnosti. V tejto snahe plánujú pokračovať, keď plánujú  zaviesť pravidelné „Pivničné dni otvorených dverí“ pre širokú verejnosť a chistajú pivničných priestoroch otvoriť aj „Galériu vín z IP“ /Pivničná Galéria/, neskoršie bio /eko/ vín a terrior vlastným štatútom.

Ako Ing. Roman Šuchma predseda OZ povedal:....“dobrá práca a snaha vinohradníkov udržať biodiverzitu a udržovatelnom stave vinohrady /ekologicky pestovať/ je možné aj iným alternatívnym ochranným riešením viniča /napr.: IP/, bez toho, aby kvalita a charakter vína sa nezmenil ,ba i zlepšoval „...

OZ IPROVIN Slovakia  od  roku 2002 zastrešuje zaujmi pestovateľov – členom OZ - v tejto technológii a rozširuje ich vedomosti a informovanosť v oblasti IP.

V súčasnosti má 78 členov, ktorý obrábajú vinič na viac ako 5.000 ha.

Úspešne spolupracujú a vymieňajú si poznatky a skúsenosti s vinármi a vinohradníkmi z ČR /z Moravy- EKOVIN/ v projekte cezhraničnej spolupráci VINO ENVI.

Na slávnostnom odovzdávaní cien bol prítomný aj generálny riaditeľ PPA Ing. Roman Serenčéš PhD, ktorý bol aj hlavným garantom súťažnej prehliadky, výstavy vín z IP. Pri vystúpení poďakoval pestovateľom a výrobcom hrozna a vína z IP za dobrú prácu a kvalitné vína...

Celkovo bolo ocenených a  udelených 42 diplomov. Ocenené vína podľa bodových ohodnotení /šampión, zlatá, strieborná... medaila/ majú možnosť použiť logo IP – ochrannú známku / víno z IP/. Víťazom gratulujeme.

Na budúci rok organizátori plánujú pozvať vinárov aj zo zahraničia a dostanú priestor aj bio /eko/ vína.


Hinzellér Ladislav
Člen organizačného výboru

Improvin Skolovce 2010 (xls)