II. ro?ník sú?ažnej prehliadky a výstavy vín z Integrovanej produkcie v Sokolovciach pri Pieš?anoch.

Už druhý rok usporiada Ob?ianske združenie IPROVIN Slovakia „Sú?ažnú prehliadku, výstavu a degustáciu vín z Integrovanej produkcie“ pre výrobcom a pestovate?om hrozna a vína v rámci projektu VINO ENVI cezhrani?nej spolupráce ?R a SR. V Sokolovciach krásnom historickom pivni?nom prostredí viac ako tridsa? výrobcov vína ,104 vzoriek prezentovalo z Integrovanej produkcie celého Slovenska. Vína obsahujúce menej reziduí /ošetrené vinohrady v IP sú niektoré chemické postreky obmedzené, alebo vylú?ené z ochrany/ v 7 kategóriách hodnotili degustátory. Výbornú kvalitu „dobrého slovenského vína“ z IP ohodnotili aj odborníci, ke? udelili  2 ozna?enie „šampión“ prehliadky a 10 zlatých medailí...

Vyrobi? dobré víno a obstá? konkurencii na trhu je ve?kou výzvou pre každého vinára. Dnes na vinnom trhu dosta? širokú ponuku, kvalitných tuzemských aj zahrani?ných vín. Konzument má možnos? rozhodova?, ktorému dá prednos?. Pridá sa  módnemu trendu , alebo zostáva pri tradíciách a volí si dobré slovenské víno...ale aj tu je široká paleta ponuky. Možno ochutna? klasické ,teroáre a posledných rokoch sa stretávame z Integrovanej produkcie ,alebo novšie menšom množstve slovenské bio /eko/ vína.

OZ IPROVIN Slovakia preto zobral pod krídla a dáva možnos? prezentácii vinám z Integrovanej produkcie. Chce s tým prispie? snahe výrobcom a producentom IP hrozna a vína – dosta? sa bližšie širokej verejnosti. V tejto snahe plánujú pokra?ova?, ke? plánujú  zavies? pravidelné „Pivni?né dni otvorených dverí“ pre širokú verejnos? a chistajú pivni?ných priestoroch otvori? aj „Galériu vín z IP“ /Pivni?ná Galéria/, neskoršie bio /eko/ vín a terrior vlastným štatútom.

Ako Ing. Roman Šuchma predseda OZ povedal:....“dobrá práca a snaha vinohradníkov udrža? biodiverzitu a udržovatelnom stave vinohrady /ekologicky pestova?/ je možné aj iným alternatívnym ochranným riešením vini?a /napr.: IP/, bez toho, aby kvalita a charakter vína sa nezmenil ,ba i zlepšoval „...

OZ IPROVIN Slovakia  od  roku 2002 zastrešuje zaujmi pestovate?ov – ?lenom OZ - v tejto technológii a rozširuje ich vedomosti a informovanos? v oblasti IP.

V sú?asnosti má 78 ?lenov, ktorý obrábajú vini? na viac ako 5.000 ha.

Úspešne spolupracujú a vymie?ajú si poznatky a skúsenosti s vinármi a vinohradníkmi z ?R /z Moravy- EKOVIN/ v projekte cezhrani?nej spolupráci VINO ENVI.

Na slávnostnom odovzdávaní cien bol prítomný aj generálny riadite? PPA Ing. Roman Seren?éš PhD, ktorý bol aj hlavným garantom sú?ažnej prehliadky, výstavy vín z IP. Pri vystúpení po?akoval pestovate?om a výrobcom hrozna a vína z IP za dobrú prácu a kvalitné vína...

Celkovo bolo ocenených a  udelených 42 diplomov. Ocenené vína pod?a bodových ohodnotení /šampión, zlatá, strieborná... medaila/ majú možnos? použi? logo IP – ochrannú známku / víno z IP/. Ví?azom gratulujeme.

Na budúci rok organizátori plánujú pozva? vinárov aj zo zahrani?ia a dostanú priestor aj bio /eko/ vína.


Hinzellér Ladislav
?len organiza?ného výboru

Improvin Skolovce 2010 (xls)