Ciele projektu

Hlavný cie? mikroprojektu:

Prioritou projektu je iniciova? vinárov hospodáriacich v systéme integrovanej produkcie a konven?nej produkcie k prechodu na bioprodukciu. Iniciova? navýšenie po?tu vinárov na slovenskej strane a pokra?ova? v rozširovaní certifikovaného biovinohradníctva a biovinárstva na strane ?eskej.

 

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Témy konferencie zamerané na výrobu biovín, využitie maximálneho potenciálu z ekologicky vypestovaného hrozna.
  2. Témy konferencie zamerané na ochranu pôdy a výživu vínnej révy.
  3. Spolupráca medzi vinármi a vedeckými pracovníkmi s cie?om: Zlepšenie informácií, vývoj technológií, podpora a rozvoj výroby biovín.
  4. Zvýšenie kvality životného prostredia, biodiverzity a protiérozne opatrenia.